Visual 1

Juridisch advies

Onze juridische dienstverlening is algemeen van aard en vaak gerelateerd aan de gebouwde omgeving. Het kan zowel het gebied van de planschade of de ruimtelijke ontwikkeling met alle erbij behorende vergunningen en bezwaar- of beroepsprocedures betreffen. Planschade is de vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) of inkomensschade die ontstaat na wijziging van de planologie. Op basis hiervan kan een planschadevergoeding worden toegewezen.

Indirecte planschade heeft betrekking op schade die een eigenaar van een perceel lijdt doordat een bestemmingsplan ongunstige waarde drukkende ontwikkelingen in de naaste omgeving mogelijk maakt. Als voorbeeld kan genoemd worden een naastgelegen perceel met voorheen een agrarische bestemming zonder bebouwingsmogelijkheden die onder het nieuwe bestemmingsplan een woonbestemming met bebouwingsmogelijkheden heeft gekregen.

Directe planschade heeft betrekking op schade die een eigenaar lijdt doordat de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden op zijn eigen perceel worden beperkt. Als voorbeeld kan genoemd worden een perceel met voorheen een gemengde bestemming woon/winkel die onder het nieuwe bestemmingsplan uitsluitend een woonbestemming heeft gekregen.

De meeste planschadeclaims hebben betrekking op indirecte planschade.

Wij kunnen u ook van dienst zijn bij bedrijfsopvolging. Immers een goede bedrijfsopvolging staat ook garant voor continu´teit in het gebruik van gebouwen of de gebouwde omgeving.